Rice

Basic Ghee Rice

Sesame rice

Jeera Rice

Egg Biryani - Kannur

Malabar Fish Biriyani

Malabar Chicken Biryani

Curd Rice

Mutton Biryani

Lemon rice/ Yellow Rice

Rajma Rice/ Rajma Mint Rice

Thai Coconut Rice

Thalassery Mutton Biryani / Malabar Mutton Biryani

Rice Upma

Thai Pineapple Fried Rice

Shrimp Fried Rice